Κώδικας Δεοντολογίας

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
1
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς, αποτυπώνουμε σε ένα ενιαίο κείμενο το σύνολο των δεσμεύσεων της Διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους και την απαιτούμενη επαγγελματική συμπεριφορά όλων των εργαζομένων μας. Ο Κώδικας έχει σχεδιαστεί με βάση την επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρίας, το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο και τα πρότυπα επαγγελματικής συμπεριφοράς για τις ανάγκες της άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της. Ο Κώδικας οριοθετεί την καθημερινή λειτουργία και συμπεριφορά των εργαζομένων. Επιπλέον, αποτελεί εγχειρίδιο κανόνων αποδεκτής συμπεριφοράς μεταξύ των εργαζομένων και αυτών έναντι τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών, ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου, της ημεδαπής ή αλλοδαπής και ισχύει για όλους τους εργαζομένους ανεξαρτήτως ιεραρχικής βαθμίδας. Ο Κώδικας απευθύνεται και δεσμεύει τόσο τους υφιστάμενους όσο και τους μελλοντικούς εργαζόμενους.

2
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ο Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει στην επίλυση των προβλημάτων που είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουμε στην καθημερινή μας εργασία. Με ποιο τρόπο πρέπει να χειριστούμε αιτήματα κάποιου πελάτη ή προμηθευτή; Πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στους συναδέλφους μας; Πώς πρέπει να διαχειριζόμαστε τα ζητήματα που προκύπτουν εσωτερικά μέσα στην εταιρία; Παρόλα αυτά, δεν είναι δυνατόν να προβλέψουμε κάθε μία κατάσταση που μπορεί να προκύψει. Εάν αντιμετωπίζετε ένα θέμα σχετικό με τη δεοντολογία ή την επαγγελματική συμπεριφορά, αναρωτηθείτε τα παρακάτω:
· Είναι νόμιμο;
· Είναι σύμφωνο με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς της εταιρίας ;
· Είμαι σίγουρος/η ότι ακολουθώ την κατάλληλη συμπεριφορά;
· Αισθάνομαι ότι λαμβάνω τη σωστή απόφαση;
· Τι θα σκεφτούν οι άλλοι σε περίπτωση που αυτό δημοσιοποιηθεί;

Σε περίπτωση αμφιβολίας, θα πρέπει να εκφράσετε τις ανησυχίες σας στον προϊστάμενό σας και να ζητήσετε συμβουλή. Η συμμόρφωση με τη νομοθεσία αποτελεί βασική αρχή για τη Διοίκηση και για όλους τους εργαζομένους.

3
ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΜΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Η εταιρία επιθυμεί να θεμελιώσει με τους πελάτες και τους προμηθευτές μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας που βασίζονται στην ειλικρίνεια, την εμπιστοσύνη και το κοινό συμφέρον. Σεβόμαστε τα υλικά και άυλα περιουσιακά δικαιώματα των εμπορικών συνεργατών μας σε σχέση με ό,τι μας εμπιστευτούν. Διαφυλάττουμε την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που μας αποκαλύπτουν. Διαχειριζόμαστε με υπευθυνότητα τα προσωπικά στοιχεία των εμπορικών μας συνεργατών και σύμφωνα με την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

· Υπευθυνότητα απέναντι στους πελάτες μας
Η εταιρία συμπεριφέρεται σε όλους τους πελάτες της, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, με υπευθυνότητα, εντιμότητα και αμεροληψία. Δεσμευόμαστε να προωθούμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας με έντιμο και δίκαιο τρόπο. Διασφαλίζουμε την ορθότητα και αξιοπιστία των δηλώσεών μας τόσο σε επίπεδο μαζικής επικοινωνίας όσο και σε επίπεδο προσωπικής επαφής με τους εμπορικούς μας συνεργάτες.

· Ακεραιότητα απέναντι στους προμηθευτές μας
Η επιλογή των προμηθευτών μας βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια όπως η ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, η τεχνική εξυπηρέτηση μετά την πώληση, η ταχύτητα των παραδόσεων, η τιμολογιακή πολιτική, η οικονομική φερεγγυότητα καθώς και η εμπειρία και τεχνογνωσία του προμηθευτή. Ενθαρρύνουμε τους προμηθευτές να υιοθετήσουν τις δεσμεύσεις μας σε σχέση με το εργασιακό περιβάλλον και το σεβασμό στο περιβάλλον.

· Ανταγωνισμός και αντιμονοπωλιακή πολιτική
Η εταιρία και όλοι οι εργαζόμενοί της, εφαρμόζουν την νομοθεσία περί θεμιτού ανταγωνισμού και αντιμονοπωλίων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Είναι στα άμεσα ενδιαφέροντά μας να προωθούμε τον ελεύθερο, δίκαιο θεμιτό και ανοικτό ανταγωνισμό στην αγορά, αποφεύγοντας αθέμιτες συνεργασίες και ενέργειες που θα μπορούσαν να περιορίσουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Πρέπει να απέχουμε από σχέσεις με ανταγωνιστές οι οποίες μπορούν να χαρακτηριστούν ως παράνομες συμφωνίες ή διακανονισμοί. Απαγορεύονται δραστηριότητες και ενέργειες όπως: διαχωρισμό πελατών ή αγορών, συμφωνίες ελέγχου της παραγωγής ή των πωλήσεων, αθέμιτες πρακτικές, συμφωνίες ή διακανονισμοί για τον αποκλεισμό ανταγωνιστή από την αγορά ή τον περιορισμό της πρόσβασης στην αγορά σε νέους ανταγωνιστές με αθέμιτα μέσα.

· Πολιτική δώρων
Η αξία των δώρων που προσφέρουμε πρέπει να είναι μέσα σε λογικά πλαίσια, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τις συνήθεις εμπορικές πρακτικές.

4
ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ανεξάρτητα με την περιοχή στην οποία λειτουργούμε, αγωνιζόμαστε να μειώσουμε την επίδραση των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον με μέτρα πρόληψης κινδύνων και ατυχημάτων, με τον έλεγχο της κατανάλωσης ενέργειας και τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων μας. Ο καθένας από εμάς οφείλει να συνεισφέρει ξεχωριστά, ανάλογα με τη θέση του φροντίζοντας για τα εξής:
· Χρήση μη τοξικών Α’ υλών που ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις των προϊόντων μας στο περιβάλλον
· Προσεκτική επιλογή προμηθευτών και μηχανημάτων βάσει και της φιλικότητας στο περιβάλλον
· Ανακύκλωση υλικών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία
· Αποφυγή χρήσης επικίνδυνων υλικών και ασφαλής απομάκρυνση μη συμμορφούμενων
· Ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας κατά την παραγωγική διαδικασία.
· Αποφυγή ρύπανσης και επιμόλυνσης του τοπικού περιβάλλοντος – χρήση βιοδιασπώμενων χημικών όπου είναι εφικτό
· Συνεχής παρακολούθηση των παραγωγικών διαδικασιών και των επιπέδων αποβλήτων και έλεγχος της επίπτωσής τους στο περιβάλλον
· Μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στα γραφεία
· Προσπάθεια για συγκέντρωση παραγγελιών ενός πελάτη σε μια αποστολή
· Χρήση ανακυκλώσιμων και ελαφρών υλικών στην πακετοποίηση των προϊόντων

5
ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ

Η εμπιστοσύνη των πελατών μας βασίζεται κυρίως στην ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων μας. Όλοι πρέπει να συνεισφέρουμε σε αυτό. Ανάλογα με τον χώρο δραστηριότητάς μας, οφείλουμε να διασφαλίζουμε τα εξής:
· Συμμόρφωση των προϊόντων με τα κανονιστικά πρότυπα
· Αυστηρή εφαρμογή των ελέγχων ποιότητας σε κάθε στάδιο παραγωγής και προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων μας
· Πρόληψη κινδύνου ατυχήματος μέσω της σωστής τεχνικής τεκμηρίωσης και οδηγιών εγκατάστασης και ασφάλειας
· Διαχείριση τυχόν προβλημάτων ασφάλειας ή ποιότητας που έχουν αναφερθεί από πελάτες μας.

Συνεισφορά των προϊόντων μας στους πελάτες
Συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας για την ανάπτυξη λύσεων για τα τελικά στάδια της παραγωγής και συσκευασίας οι οποίες δημιουργούν μεγάλη προστιθέμενη αξία καθώς προσφέρουν οφέλη όπως:
· Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία για την ασφάλεια και ιχνηλασιμότητα των παραγόμενων προϊόντων
· Μείωση του κόστους παραγωγής μέσω της αυτοματοποίησης
· Κάλυψη των απαιτήσεων σε σχέση με τη σήμανση και την ασφάλεια του προϊόντος από τους πελάτες των πελατών μας στην ελληνική και τη διεθνή αγορά
· Μείωση χειρόγραφων εντύπων και πρόληψη του ανθρώπινου λάθους
· Βελτίωση της ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων και των διαδικασιών παραγωγής και εφοδιαστικής αλυσίδας.

6
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Έχοντας κατανοήσει τη σημασία του εργασιακού περιβάλλοντος στη βιώσιμη ανάπτυξη της επιχείρησης, η διοίκηση της εταιρίας αναπτύσσει δραστηριότητα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης όσον αφορά τα παρακάτω επίπεδα:
· Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού.
· Διασφάλιση ότι οι αποφάσεις σχετικά με τις προσλήψεις, τις αμοιβές, τις προαγωγές και την ασφαλή εργασία, βασίζονται στις ικανότητες, τις δεξιότητες και τις επιδόσεις
· Ίσες ευκαιρίες για εσωτερική ανάπτυξη
· Ισορροπία ζωής – εργασίας, μέσω ευέλικτων ωραρίων, επιπλέον διευκολύνσεων για τους υπαλλήλους σε ευαίσθητη κατάσταση (εγκυμοσύνη, ασθένεια συγγενικών προσώπων, κ.ά.) και παροχών (κινητό, αυτοκίνητο, laptop, κ.ά.).
· Η υπερωρία είναι εθελοντική και όχι υποχρεωτική.
· Ενεργής συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, μέσω συνεργατικού τρόπου λήψης αποφάσεων σε συναντήσεις με όλους τους εμπλεκομένους και συστήματος υποβολής και ανάδειξης νέων ιδεών από τους εργαζομένους ανεξαρτήτως ιεραρχίας
· Συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας για τους εργαζομένους μέσω των νέων τεχνολογιών που βοηθούν στην αυτοματοποίηση των εργασιών.

Επιπλέον, δεν πρέπει να υπάρχει καμία διάκριση με βάση την εθνικότητα, το χρώμα του δέρματος, τη θρησκεία, το φύλο, την ηλικία, την εθνική καταγωγή, τις ερωτικές προτιμήσεις, την οικογενειακή κατάσταση, την αναπηρία, τις πολιτικές ή φιλοσοφικές γνώμες, ή τη συμμετοχή σε σωματεία. Η εταιρεία απαγορεύει ρητά την κατανάλωση αλκοόλ κατά τις ώρες εργασίας καθώς και στηλιτεύει οποιαδήποτε μορφή βίας.

Απαγόρευση παιδικής εργασίας
Η εταιρία δεν δέχεται την παιδική εργασία και σε καμιά περίπτωση δεν υποστηρίζει τη χρήση της. Η παιδική εργασία απαγορεύεται, όπως ορίζεται από τις σχετικές συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και των Ηνωμένων Εθνών καθώς και από την εθνική νομοθεσία.

Υγιεινή και ασφάλεια
Η εταιρία επιθυμεί να διασφαλίζει ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον το οποίο δεν εκθέτει κανέναν σε κίνδυνο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ασφάλεια κατά τις εργασίες του προσωπικού τόσο στο χώρο της απόσταξης όσο και της εμφιάλωσης καθώς και στα εργαστήρια της εταιρίας όσο και στις εγκαταστάσεις που κινείται ο πελάτης. Όλοι οφείλουμε να συμμορφωνόμαστε με τους κανόνες υγιεινής, υγείας και ασφάλειας και να βοηθούμε τους συναδέλφους μας να κάνουν το ίδιο. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τα θέματα ασφάλειας και να βεβαιωνόμαστε ότι από τις πράξεις μας δεν προκύπτει κανένας κίνδυνος για τους άλλους ή εμάς τους ίδιους.

7
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν να εκπληρώνουν πιστά τα καθήκοντά τους στην εταιρία και να προασπίζουν με θεμιτά μέσα τα συμφέροντα της. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει οι εργαζόμενοι να αποφεύγουν την εμπλοκή σε δραστηριότητες όπου τα ιδιωτικά συμφέροντα τους έρχονται σε αντίθεση και σύγκρουση με τα συμφέροντα της εταιρίας.

Σύγκρουση συμφερόντων
Οι συγκρούσεις συμφερόντων μπορούν να λάβουν πολλές μορφές, όπως η συνεργασία, απασχόληση, ιδιοκτησιακή ή άλλη οικονομική σχέση με έναν ανταγωνιστή, έναν προμηθευτή, ή έναν πελάτη της εταιρίας, το οικονομικό όφελος από συναλλαγές της εταιρίας, η χρήση υλικών, προϊόντων, συστημάτων και κάθε είδους περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας για μη εγκεκριμένη χρήση και προσωπικό όφελος, η αποδοχή δώρων, χρημάτων ή άλλων παροχών μεγάλης αξίας από πελάτη, ανταγωνιστή, ή προμηθευτή χωρίς γνώση και έγκριση της διοίκησης, η επιλογή συνεργάτη ή προμηθευτή εξαιτίας συμφωνίας ή οικονομικού οφέλους, η εκπροσώπηση, η χρήση και η εκμετάλλευση του ονόματος της εταιρίας χωρίς την άδεια της διοίκησης, η κάθε είδους επένδυση ή χρηματοδότηση ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, πελατών ή προμηθευτών, η λήψη παροχών και διευκολύνσεων είτε από εξωτερικούς φορείς, είτε από την ίδια την εταιρία, που δεν είναι γνωστές στην διοίκησή της. Όλοι οι υπάλληλοι πρέπει να ενημερώνουν και να παίρνουν έγκριση από τους προϊστάμενούς τους σχετικά με οποιαδήποτε κατάσταση θα μπορούσε να αποτελέσει σύγκρουση συμφερόντων.

Προστασία της εταιρικής περιουσίας
Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα περιουσιακά στοιχεία και οι δυνατότητες της εταιρίας δεν σπαταλούνται, ούτε γίνονται αντικείμενο ιδιοποίησης από τους εργαζομένους της εταιρίας. Περιουσιακά στοιχεία αποτελούν και ο χρόνος εργασίας, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία και οι εμπιστευτικές πληροφορίες. Ο εξοπλισμός, οι πληροφορίες, οι ιδέες και τα δεδομένα που χρησιμοποιείτε ή έχετε πρόσβαση κατά την εργασία σας ανήκουν στην εταιρία. Οι πόροι της εταιρίας πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για επιχειρηματικούς λόγους. Το ίδιο ισχύει για τις εξουσίες που σας έχουν παραχωρηθεί ως μέρος των καθηκόντων σας.

Εμπιστευτικές πληροφορίες
Δεν θα πρέπει να κοινοποιούνται χωρίς έγκριση πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας όπως τα στρατηγικά σχέδια, η πνευματική ιδιοκτησία, η τεχνογνωσία, οικονομικές, τεχνικές και εμπορικές πληροφορίες καθώς και όλες οι εμπιστευτικές πληροφορίες. Όλα τα εμπιστευτικά αρχεία και ιδιαίτερα στοιχεία σχετικά με πελάτες και προμηθευτές (π.χ. βάσεις δεδομένων) πρέπει να φυλάσσονται σε ασφαλές σημείο.

Πνευματική ιδιοκτησία
Η εταιρία σέβεται την πνευματική ιδιοκτησία και τις προστατευόμενες πληροφορίες τρίτων. Η εταιρία απαγορεύει αυστηρά τη φόρτωση μη νόμιμου και μη εγκεκριμένου λογισμικού στους υπολογιστές της εταιρίας.

8
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Η συμμόρφωση και εφαρμογή των αρχών του Κώδικα, αφορά όλους όσους εργάζονται στην εταιρία Ι. Βαρβαγιάννης ΕΠΕ, ανεξάρτητα με τα καθήκοντα και τις ευθύνες τους και ανεξαρτήτως της ιεραρχικής θέσης που κατέχουν. Κάθε εργαζόμενος πρέπει να τις διαβάσει προσεκτικά και να τον τηρεί. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή αβεβαιότητας σχετικά με οποιονδήποτε όρο αυτού του Κώδικα μπορείτε να συμβουλευτείτε τον προϊστάμενό σας.